Tvrz Mladějovice

TVRZ MLADĚJOVICE

Historie a současnost pozdního gotického sídla

Ukázka ze zprávy DendroLab Brno, Ing. Tomáš Kyncl, Eliášova 37, Brno 616 00, IČO 75758041

Náplní výzkumné zprávy je dendrochronologické datování dřevěných prvků.
Ukáží-li se jejich letokruhové řady spolehlivě synchronizovatelné s absolutně datovanou standardní letokruhovou chronologií, je výsledkem absolutní datování jednotlivých letokruhů zkoumaných dřevěných prvků. Pokud je zjištěn
podkorní letokruh, pak je jeho datace rokem skácení stromu použitého ke zhotovení prvku. Rok skácení stromu ovšem nemusí být totožný s rokem výstavby objektu, protože je třeba připočítat dobu potřebnou pro opracování případně i sušení dřeva.

Porovnání sestavených průměrných chronologií s příslušnými standardními řadami pro Čechy vedlo k nalezení spolehlivých synchronních pozic (tab. 1) datujících poslední letokruhy obou řad do roku 1584.
Také většinu samostatně vyhodnocených křivek se podařilo datovat. Letokruhovou křivku borového trámu se datovat nepodařilo.

Přehled parametrů vzorků odebraných z konstrukčních prvků tvrze v Mladějovicích. Doba kácení použitého stromu je uvedena ve sloupci „datum skácení“ ve tvaru např. 1806/07 – strom kácen na přelomu let 1806 – 1807; 1585 l – strom pokácen v létě roku 1585; 1820+ – strom kácen někdy po roce 1820 (prvek bez podkorního letokruhu); 1578-86 – strom kácen mezi roky 1578 – 1586 (odhad na základě počtu bělových letokruhů). V silně orámované části tabulky jsou uvedeny parametry sestavených průměrných chronologií

Rok kácení stromů – datování podkorních letokruhů

Podkorní letokruhy datující rok kácení použitých stromů se dochovaly na většině z datovaných prvků. Část podkorních letokruhů byla již zcela vytvořena (včetně pozdního dřeva) což znamená, že stromy byly káceny v době vegetačního klidu (cca říjen – duben). U dvou trámů krovu byly podkorní letokruhy neúplné – tyto stromy byly káceny v průběhu vegetační sezóny.
V případě prvků bez dochovaných podkorních letokruhů bylo možné určit pouze nejmladší rok, po kterém byly použité stromy pokáceny (datace jsou v tabulce 2 označeny symbolem +). Pouze v případě dubových trámů se zachovanými letokruhy běle bylo možné dobu kácené alespoň odhadnout na základě předpokládaného počtu bělových letokruhů.

Ukázka chronologické křivky: Porovnání letokruhové křivky smrkového trámu U1655 se standardní chronologií smrku pro Čechy

Závěry

Trámy krovu domu čp. 80 byly zhotoveny ze smrků a borovic pokácených v letech 1585 – 1586, 1837 – 1838 a někdy po roce 1693.
Krakorec a pozednice pod krakorci ve východní stěně byly zhotoveny z dubů pokácených v letech 1584 – 1585.
Podpůrný trám fabionu stropu byl zhotoven ze smrku pokáceného
někdy po roce 1766.
Kleština v podlaze patra domu čp. 1 byla zhotovena z dubu mezi roky 1666 – 1683.

Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků