Tvrz Mladějovice

TVRZ MLADĚJOVICE

Historie a současnost pozdního gotického sídla

Zpracoval: PhDr. Jiří Úlovec

Praha, duben – květen a listopad 2009

Mladějovice se objevují v literatuře poměrně brzy, byť jen v okrajové poznámce. V soupisu pamětihodností některých hradů v Čechách je v souvislosti se zmínkou o hradu Zvíkov uvedl v roce 1681 Bohuslav Balbín.

Další zprávy jsou jednak výrazně mladší, ale ne tak stručné. Topograf Jaroslav Schaller publikoval v roce 1790 některé údaje o vsi a při té příležitosti se okrajově zmínil o dobytí starší tvrze v roce 1467.[2] Obdobně Johann Gottfried Sommer zveřejnil v roce 1840 řadu údajů o vsi a bývalém statku včetně některých historických údajů.[3]

Pomineme-li zmínky v historických dílech a publikacích, uvádějící Mladějovice ve spojitosti s konkrétními událostmi, zejména s boji v roce 1467, pak dosud nejpodrobnějšího zpracování historického vývoje statku a tamních tvrzí se ves dočkala v Sedláčkově díle.

V roce 1897 publikoval rozsáhlou stať věnovanou podrobnému nástinu Mladějovic a o jedenáct let později ji zveřejnil ještě jednou, tentokrát jen ve stručném shrnutí.[4] Je pravdou, že mladší autoři pak většinou přebírali údaje publikované Augustem Sedláčkem, aniž se snažili o jejich doplnění novými poznatky. Jednu z čestných výjimek představovalo dílo Antonína Profouse, který v roce 1951 publikoval přehled tvarů místního jména Mladějovice s odkazy na prameny a literaturu.[5] Jen stručné údaje zveřejnil autorský kolektiv v prvním soupisu památek Čech z roku 1957[6] a obdobně postupoval rovněž Antonín Hejna v roce 1961 v publikaci věnované soupisu vybraných tvrzí Čech, do jejíhož závěru zařadil výběr některých dalších míst se stručnou zmínkou o podstatě sídla, mezi nimiž se ocitly rovněž Mladějovice.[7] Obdobné údaje nalezneme rovněž v Braunově soupisu památek Strakonicka z roku 1968[8] a v dalším soupisu památek Čech z roku 1978.[9]

O rok později publikovali archeologové Jiří Michálek s Jiřím Fröhlichem další soupis památek Strakonicka, opět se statí o Mladějovicích.[10] Stejní autoři pak publikovali v roce 1982 zprávu o nálezech na starším tvrzišti.[11] Odhlédneme-li od poměrně „standardní“ a stručné stati o tvrzi se známými údaji v nepříliš zdařilém kolektivním počinu o jihočeských hradech, zámcích a tvrzích z roku 1986,[12] pak naopak velice přínosnou publikaci s množstvím do té doby nepublikovaných údajů byl počin Františka Kašičky a Bořivoje Nechvátala z téhož roku s poměrně obsáhlou statí o Mladějovicích.[13] Jakýmsi „doplňkem Kašičkovy a Nechvátalovy knihy se stal rozsáhlý a materiálově bohatý příspěvek Jiřího Slavíka a Ladislava Svobody z roku 1996, doplňující výrazně naše znalosti o mladší mladějovické tvrzi;[14] na okraj je důležité poznamenat, že v této stati byl poprvé publikován rovněž plán tvrze. Ladislav Svoboda poté shrnul dosažené výsledky poznání v samostatné stati, zařazené do druhého svazku encyklopedie českých tvrzí z roku 2000.[15]

Naposledy se o bývalé tvrzi zmínili Pavel Koblasa s Danielem Kovářem v soupisu panských sídel jižních Čech z roku 2003. [16]

[1] Balbín, Bohuslav, Liber III. decadis I. Miscellaneorum historicorum Regni Bohemiae etc, Praha 1681, s. 99. K tomu srovnej Balbín, Bohuslav, Krásy a bohatství české země, Praha 1986, s. 282, kde je výše zmíněná latinská pasáž přeložena.

[2] Schaller, Jaroslav, Topographie des Königreichs Böhmen, Dritter Theil, Prachiner Kreis. Praha a Vídeň 1790, s. 92, č. 11.

[3] Sommer, Johann Gottfried, Das Königreich Böhmen, Achter Band, Prachiner Kreis, Praha 1840, s. 105-106 a 114.

[4] Sedláček, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl jedenáctý, Prachensko, Praha 1897, s. 242-243, a týž, Místopisný slovník historický Království českého, Praha s. d. (1908), s. 611.

[5] Profous, Antonín, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl třetí (M-Ř), Praha 1951, s. 99.

[6] Kolektiv, Umělecké památky Čech, Praha 1957, s. 487.

[7] Hejna, Antonín, České tvrze, Praha 1961, s. 174.

[8] Braun, Vladimír, Památky strakonického okresu, Strakonice 1968.

[9] Kolektiv, Umělecké památky Čech. Díl druhý (K-O), Praha 1978, s. 405.

[10] Michálek, Jiří – Fröhlich, Jiří, Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice, České Budějovice-Strakonice 1979, s. 52-53.

[11] Fröhlich, Jiří – Michálek, Jiří, Mladějovice, okr. Strakonice, Výzkumy v Čechách 1978-1979, Praha 1982, s. 75, č. 214.

[12] Kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, pátý díl, Jižní Čechy, Praha 1986, s. 130-131.

[13] Kašička, František – Nechvátal, Bořivoj, Tvrze a hrádky na Strakonicku, Strakonice 1986, s. 84-86.

[14] Slavík, Jiří – Svoboda, Ladislav, Ke stavební podobě hrádků a tvrzí na Strakonicku, Castellologica Bohemica 5, 1996, s. 301-330, zde zvl. s. 320-321 a obr. 39:9 na s. 328.

[15] Kolektiv, Encyklopedie českých tvrzí, 2. díl (K-Ř), Praha 2000, s. 469-470, autor stati Ladislav Svoboda.

[16] Koblasa, Pavel – Kovář, Daniel, Panská sídla jižních Čech, České Budějovice 2003, s. 99.

Přehled publikované literatury